Nedestruktivní stanovení předpokládáného průrazného napětí u točivých strojů podle patentu prof. Dr. Ing. Jana Hlávky, DrSc.

Často jsou pracovníci v provozu postaveni do situace, kdy je pro ně nezbytné znát kvalitu izolačního systému jejich zařízení (kabelů, asynchronních a synchronních motorů, trakčních strojů a generátorů). Tato znalost jim umožní bez rizika provozovat tato zařízení s tím, že jim pomůže optimálně naplánovat jejich výměnu či generální opravu. Námi nabízená a na tomto místě blíže popsaná metoda toto umožňuje

Základní informace

Tato moderní metoda, která byla vyvinuta v letech 1980 – 1989 kolektivem pracovníků pod vedením prof. Dr. Ing. Jana Hlávky, DrSc, a jejímž autorům za ni bylo uděleno v roce 1989 autorské osvědčení, je prostřednictvím naší firmy již 7 let úspěšně využívána pracovníky elektráren a některých velkých závodů v České republice.

Metoda patří do skupiny tzv. nedestruktivních metod a využívá měření závislosti vodivosti na napětí při stejnosměrném režimu. Ze získané závislosti lze pomocí počítačového programu vypracovaného na podkladě odvozených teoretických vztahů vyhodnotit stav izolace z hlediska její elektrické pevnosti.

Informace o měření

Měření závislosti vodivosti na napětí se provádí Ohmovou metodou vysoce stabilizovaným zdrojem při několika hodnotách napětí. Intenzita elektrického pole jednoho napěťového stupně se volí podle počtu těchto stupňů tak, aby hodnota posledního stupně nepřesáhla hodnotu provozního napětí měřeného zařízení. Z toho je patrné, že měřením nemůže dojít k degradačnímu působení elektrického pole na izolaci a tedy k jejímu znehodnocení. Doba měření je dána počtem napěťových stupňů a typem měřeného zařízení a pohybuje se včetně doby nutné k instalaci a demontáži aparatury v rozmezí od 1 do 3 hodin.

Výsledky měření

Po zpracování výsledků měření obdrží zadavatel protokol o měření, v němž jsou tabelárně ukázány naměřené hodnoty a z nich vyplývající grafické závislosti a konečný výrok o stavu izolace, který je dán průměrnou hodnotou průrazného napětí Up a jejím rozptylem s při pravděpodobnosti 95%. Znamená to, že kdybychom na izolaci provedli 100 průrazů, nalézalo by se 95 z nich v intervalu Up±s. Protože je nutné uvažovat nejméně příznivou hodnotu, řídíme se při posuzování kvality izolace hodnotou Up – s. Tato hodnota umožní provozovateli objektivně rozhodnout o dalším provozování stroje, event. naplánovat termín příštího měření.

Součástí hodnocení je v případě dlouhodobějšího sledování izolačních systémů i vyhodnocení vývoje jeho stárnutí. Po dohodě s provozovatelem lze výsledky předat i telefonicky, aby mohl urychleně rozhodnout. Toto je výhodné v případě, že jsou zjištěny hodnoty průrazných napětí blízké hodnotě napětí provozního.

Ukázka protokolu ve formátu XLS