Inventarizace PCB

Nabídka komplexního zabezpečení inventarizace PCB dle zákona č.185/2001 a vyhl. č. 384/2001 Sb.

Naše organizace je akreditována dle ČSN EN 17 025 u ČIA pod č. 1226 a u VÚV (ASLAB) pod registračním číslem 0021 pro analýzy provozních náplní na obsah PCB. Naši pracovníci rovněž vlastní certifikáty „Manažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB“ ve shodě s PP – CERT – 9/4 -16.

V rozsahu uvedených oprávnění Vám nabízíme tyto činnosti:

1. V rámci soupisu dotčených zařízení posouzení, zda se uvedené dokumenty vztahují na konkrétní zařízení (studium inventárních karet, dokumentace výrobce, prohlídka).

2. Vypracování „Příkazu ředitele“ nebo podnikové normy pro postup při doplňování, výměně nebo regeneraci a skladování provozní náplně do zařízení, při jehož dodržení nemůže v budoucnosti dojít ke kontaminaci látkami PCB (globální předpis, nebo předpis pro každé typové zařízení, nebo předpis pro každé konkrétní zařízení, v rozsahu – nebude-li dohodnuto jinak – vždy po jedné tiskové straně.)

3. Po poskytnutí podkladů o původu a nabytí zařízení vyzveme výrobce zařízení k vydání čestného prohlášení o neexistenci látek PCB (PCB free). Majitel, nebo provozovatel zařízení garantuje, že se zařízením nebylo manipulováno tak, že ani teoreticky nemohlo dojít v době po jeho nabytí ke kontaminaci látkami PCB. Toto stvrdí svým podpisem v Evidenčním listu.

4. U zařízení, u kterého se nepodaří zajistit doklady neexistence PCB:

a) Zařízení se prohlásí za kontaminované, resp. jako zařízení obsahující PCB.

b) Zařízení u kterého z technických důvodů nebude možný obvyklý odběr vzorku se prohlásí jako viz a) nebo se dohodne zvláštní postup či opatření, které odběr umožní (rozhodující bude ekonomické hledisko, nebo provozní riziko).

c) Provedeme odběr vzorku a v laboratoři jeho analýzu při které se zjistí přítomnost nebo nepřítomnost PCB.

5. Dobrovolnou inventarizaci zařízení obsahujícího méně než 5 litrů provozní náplně v bodech s nižší pracností je cena úměrně nižší.

6. Garance za provedené práce se řídí obchodními vztahy dle Obchodního zákoníku. Záruční doba 1 rok.

V Praze 7/2002