Vzorkování izolačního oleje

DŮLEŽITÉ: Chcete-li s jistotou vědět, zda izolační systém je, nebo není navlhlý, musí se vzorek odebrat z teplého stroje a měla by se změřit i teplota vzorkovaného oleje  (při proplachování odběrové cesty).

Pokud je známa teplota vzorkovaného oleje z teplého stroje, lze přibližně určit procento navlhnutí pevné izolace. I suchý stroj obsahuje vlhkost asi do 2% své váhy! Mohou to být tedy i kg vody!

Je nutné si uvědomit, že vzorkování rozhoduje o tom, jestli později získané výsledky laboratoře mají vůbec nějaký smysl, nebo podávají zkreslený pohled na stav stroje. Jen správně odebraný vorek oleje přináší nezkreslené informace pro další provoz stroje (zlepšení, setrvalý stav, či zhoršení – hrozba poruchy).

Obecné zásady

Místo (ventil, trubička) odkud se bude odebírat vzorek oleje, musí být před odběrem očištěné a při dalších manipulacích je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku nebo odběrových pomůcek – jejich znečištění. Odběrové cesty se musí před odběrem propláchnout odebíraným olejem. Množství proplachu by mělo odpovídat minimálně asi litru oleje, nebo 3-5 násobku objemu zamýšleného vzorku. Může být ale podstatně větší v případech, kdy  odběrové místo je na konci spojovacího potrubí. Pak se musí dbát na to, aby se odebral vzorek čerstvý a ne vzorek usazený mimo svůj pracovní prostor. V některých případech je odběrové potrubí skryto i uvnitř stroje. O těchto podrobnostech by měl být vzorkař informován. Odběr vzorku je možné si u nás i objednat.

Fyzikálně chemický rozbor

Vzorkovnice – LÁHVE určené pro fyzikálně chemický rozbor – obecně Komplexní rozbor musí být řádně vymyté u vysušené. Při vlastním odběru je nutné, aby vtékající olej nepěnil, tedy olej by měl stékat po stěně nádoby (laminární proudění). Láhve se vzorkem mají být zaplněné, ale pokud možno, jen pod zátku (zcela zaplněné se pak v laboratoři obtížně otevírají).

Chromatografický rozbor

Ze zařízení, které není příliš citlivé na množství oleje odebraného pro chromatografický rozbor (jinak se musí odebrané množství oleje nahradit – doplnit), se v praxi osvědčil odběr do plynové skleněné vzorkovnice 250 ml (myška), opatřené na koncích hadicemi s uzavíracími tlačkami. Hadice kompenzují objemové množství, ke kterému dochází vlivem změn teplot vzorku. Vzorek se odebírá bez přístupu vzduchu. Při pokusech naplnit vzorkovnici naléváním např. z jiné nádoby, dojde k úniku rozkladových plynů a vzorek je znehodnocen. Při odběru se vyžaduje zvýšená pozornost na počátku vtékání vzorku. Vnikne-li vzorek do vzorkovnice příliš prudce, dojde ke vzniku velkého množství malých bublinek, které pak kolují v nádobě a nelze je jednoduše ze vzorku vypudit. V těchto případech je nejlepší nateklé množství vypustit a začátek odběru opakovat. Protože ohebné hadice mají vždy nějakou difuzní konstantu, dochází k pozvolnému úniku plynů do okolí. Proto je nutné vzorek analyzovat cca do 2-4 dnů – tedy co nejdříve vzorek dopravit do laboratoře. Tlačky na ohebné hadici se uzavírají takovou silou, aby nedošlo k poškození hadic (přeštípnutí). Vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.

Ve speciálních případech jako jsou přístrojové (měřící) transformátory, kondenzátorové průchodky apod., kdy je množství vzorku limitováno, se vzorky mohou odebírat do injekčních stříkaček, které musí být plynotěsné.

Pozn.: O plynové chromatografii se rovněž dočtete na Wikipedii.

Buchholzovo relé

V některých přepisech se uvádí, že kontrola hořlavých plánů se zkouší jejich zapálením. Tento postup nedoporučujeme, protože např. vodík hoří bezbarvým plamenem. Jediný spolehlivý způsob určení hořlavých plynů je kontrola chromatografickou analýzou. Odběr vzorku je popsán v dalším článku.

Vymyté láhve, skleněné „myšky“ nebo plynotěsné injekční stříkačky je možné si u nás zdarma vypůjčit. Též můžeme vzorkovnice zákazníkovi zaslat sběrnou službou.

Dále je uveden vzor odběrového štítku:

Titulní strana:
ELDIAG, s.r.o., www.eldiag.cz
Akreditovaná laboratoř č. 1226
Novosibřinská 735, 190 19 Praha 9
tel.:  281 970 659
602 430 438, 602 416 471
eldiag@eldiag.cz

transformátor – tlumivka – reaktor (nádoba, přepínač, plynové relé, průchodka), PTN, PTP, PTK, kondenzátor, vypínač, nádrž, sud

rozvodna:
označení stroje:
výrobní číslo:
rok výroby:
výrobce:
typ:
převod (kV):
výkon (MVA):
datum odběru:
podmínky: sucho, vlhko, mokro
teplota stroje (°C):
teplota vzorku oleje (°C):
teplota okolí (°C):
váha oleje (kg):
typ oleje:
vzorkovala firma:
Předchozí stav stroje:    provoz – odstaven nad 24, pod 24 hod.
Olej před odběrem:    výměna, doplnění, regenerace, filtrace
Druh hermetizace:    vak – nádoba – vymrazovač – jiný – není
Separátor v provozu (dny):    ano – ne – není
Rozsah zkoušek, poznámky:
Separátor v provozu (dny):    ano – ne – není
Rozsah zkoušek, poznámky:
Zadní strana se stručným poučením:
Zásady pro odběr vzorků izolačních olejů:

– Odběr má provádět pouze pověřený a poučený pracovník; metodika odběru je uvedena v předpisu ELDIAG.
– Před vlastním odběrem olejem propláchnout odběrové pomůcky, je-li v cestě slepé potrubí i jeho objem, a odpustit dostatečné množství oleje – 3 až 5x násobek objemu vzorku.
– Pro stanovení obsahu plynů (vody) rozpuštěných v oleji, olej se odebírá do plynových vzorkovnic bez kohoutů, nebo do plynotěsných stříkaček. Odběr bez styku se vzduchem a vzorek musí být bez bublin!
– Pro další zkoušky se olej odebírá do skleněných čistých a suchých lahví (předpis ELDIAG) – plnění po stěně nádoby.
– Vzorek poškozují: světlo, sluneční záření, střídání teplot, a časy přepravy před zkouškami. Mají být co nejkratší.

Štítkové údaje na titulní straně slouží částečně k rychlé orientaci zákazníka, v době kdy obdrží protokol o zkoušce (rozvodna, místní označení stroje -T1,  T105 – datum odběru) a další data pak k evidenci a ke správnému vyhodnocení.

Nejdůležitější je v našem případě výrobní číslo. Bez něj nelze stroj zavést do databáze. Typ, ale hlavně výkon, jmenovité napětí – převod jsou data pro zařazení do normované kategorie, teploty – obecně ovlivňují většinu naměřených hodnot – hlavně vlhkostní poměryprůrazné napětí (dříve elektrická pevnost) oleje a plynovou chromatografii, ale i jakostní parametry (vodivost, ztrátový činitel a další). Hodnocení chromatografie z hlediska denních přírůstků pak ovlivňuje i váha (množství) oleje ve stroji.

„Zaškrtávací“ položky mohou měnit celkový smysl výsledného hodnocení. Pokud si je zákazník jist, že stroj je již úspěšně evidován v databázi ELDIAG, nemusí se vyplňovat některé neměnné štítkové hodnoty, tedy kromě výrobního čísla a změnilo-li se i místní označení (pozice transformátoru).

V Praze 1/2013