Odpovědnost provozovatele olejem plněných elektrických zařízení

(Revize transformátoru dále uvedený problém neřeší!)

Diagnostická měření transformátorů, resp. izolačního (transformátorového) oleje byla dosud hodnocena podle doporučovaných empirických kritérií, či různých podnikových norem. Rovněž používané metody byly voleny podle dlouholetých zkušeností diagnostických laboratoří s využitím vlastních nebo zahraničních poznatků.

S vydáním normy ČSN EN 60422 se však situace do značné míry mění! Tato evropská norma respektuje druh zařízení a předepisuje nejen základní metody měření, ale také stanovuje limitní hodnotící kritéria a možnosti řešení při jejich překročení.

Důležitým údajem jsou také lhůty, ve kterých se mají vyjmenované zkoušky opakovat.  Uvedená norma zvýšenou péčí oproti současné většinové praxi tak legalizuje vyšší provozní spolehlivost a ekonomiku zařízení plněných izolačním olejem. Jestliže provozovatel takového zařízení nebude normu respektovat, přebírá možnou odpovědnost za případné ekonomické ztráty vzniklé nedodržením požadovaných úkonů.

Je nutné si uvědomit, že pokud nebudou zjištěny ve výsledcích rozboru nedostatky, je normou ale i praxi garantováno, že z titulu navlhnutí stroje a zestárnutí izolačního oleje nedojde k výpadku stroje z provozu – tedy dochází v tomto ohledu ke zvýšení provozní spolehlivosti. To ale platí při dodržení lhůt v normě uvedených, ev. odstranění zjištěných nedostatků. Není snad horší případ, než když po provedené revizi stroje dojde k havárii díly neprovedení zkoušek popsaných ve výše uvedené normě.

Ve stroji mohou vzniknout ještě závady elektrické, tepelné či jejich kombinace. Ty se vždy promítnou do tvorby rozkladových plynů, a jejich chromatografickým rozborem lze závažnost, druh a ev. i místo závady identifikovat. Chromatografický rozbor poskytuje věrohodný obraz o okamžitém stavu stroje v širším měřítku. Tomu samozřejmě napomáhá posouzení předchozích výsledků buď pro hodnocení akcelerace tvorby plynů, či obecně v kvalitě vyrobeného stroje. Metoda je definována normami ČSN EN 60567, jež se zabývá především odběry vzorků a metodikou analýzy. Způsoby hodnocení výsledků jsou uvedeny v ČSN EN 60599, avšak pro vysokou variabilitu možných závad odvozených od konstrukce strojů nelze dosud vytvořit jednoznačná kritéria tak, jako je tomu u ČSN EN 60422.

Nelze také zanedbávat elektrické metody aplikované na celý izolační systém olej-papír. Důvody tvorby rozkladových plynů mohou spočívat např. v narušené mechanické stavbě stroje z důvodu (blízkého) zkratu. Nebo dosažení nebezpečně nízkého izolačního odporu může způsobovat vznik částečných výbojů. Povolený spoj je zase zdrojem vysoké lokální teploty a také způsobí odezvu v tvorbě rozkladových plynů. I změny kapacity a ztrátového činitele v průběhu života stroje jsou diagnostickým příznakem negativních vlivů. Zvláště u kondenzátorových průchodek ( není-li možný odběr kapaliny či plynu) jsou často kapacita a ztrátový činitel jediným jednoduchým diagnostickým nástrojem.

Text v předchozí části lze shrnout: Vznik normy ČSN EN 60422 pro praxi měřících skupin ani firem využívajících dosavadní diagnostiku transformátorů nepřináší žádné převratné změny. V podstatě uvedené metody používá rutině každá diagnostická laboratoř, hodnotící kritéria nejsou také žádným překvapením. Návrh postupů rovněž koreluje se současnou praxí. Vydání uvedené normy nelze považovat pro diagnostiku olejem plněných zařízení za všelék, jelikož se týká jen některých závad, byť nejvíce rozšířených u zařízení VN. Nyní záleží na majiteli zařízení, zda si uvědomí přednosti plynoucí z nové situace. Nová situace tedy nastala v „normovaném“ přístupu k určitému druhu závad, které jsou relativně snadno odstranitelné a lze tak řízeně s dostatkem času ovlivňovat spolehlivost a tedy i ekonomiku provozu.

V Praze 1/2014