Aktualizovaný přehled chromatografického rozboru přístrojových transformátorů 110 kV (PT)

V roce 1994 jsme jako první v ČR zahájili diagnostiku PT z malého množství oleje (1ml). Do souboru metod ještě patří měření obsahu vody rozpuštěné v izolačním oleji a stanovení čísla kyselosti (u vybraných PT). Pro tyto zkoušky postačují cca 3ml oleje. V praxi se odebírá cca 10ml což umožňuje zkoušky opakovat jak předepisují některé normy. Tím je zaručeno, že není nutné po dobu života PT doplňovat iz. olejem. Většina výrobců, zvláště hermetizovaných přístrojů omezuje dovolené množství oleje pro zkoušky.

Uvedený soubor zkoušek nabízíme jako jediní v České republice.

Často se provozovatelé dotazují, které výrobní série jsou nejporuchovější. Protože nejsou k dispozici základní informace o změnách technologie ve výrobě, uvádíme alespoň rozdělení PT podle data (roku) výroby. Na grafu č.1 jsou znázorněny PT typu TPE11E, které se z námi sledovaných PT ukazují jako nejporuchovější. V grafu není uveden r. 1981 pro zachování rozlišitelnosti ostatních let.

Graf č. 1: Průměrné koncentrace H2 pro PTP TPE11E podle roku výroby

Průměrné koncentrace H2 pro PTP TPE11E podle roku výroby

Pozn.: Rok 1981 není znázorněn, Průměrná koncentrace 1981›8000 ppm.

V grafu č. 2 jsou znázorněny PT typu UH11-15. Koncentrace rozkladových plynů jsou nižší a podíl závadných PT je také niřší. Proměřené PT v letech 1981 až 1986 a 1990 se pohybují v řadách jednotek kusů a proto do grafu nejsou zařazeny.

Graf č. 2: Průměrné koncentrace H2 pro PTN UH11-15 podle roku výroby

Průměrné koncentrace H2 pro PTN UH11-15 podle roku výroby

Pozn.: Roky 1981 až 1986 a 1999 jsou statisticky nevýznamné.

Výskyt vysokých koncentrací rozkladových plynů u PT typu ET110N a IT110N je ze sledovaných přístrojů podobný a proto byly sloučeny do jednoho grafu (Graf č.3). Četnost výskytu v jednotlivých letech je uvedena rovněž.

Graf č. 3: Průměrné koncentrace H2 pro PT IT110N a ET110N podle roku výroby

Průměrné koncentrace H2 pro PT IT110N a ET110N podle roku výroby

V Praze 5/2000