Nabídka opravnám

Organizace zabývající se opravou olejových transformátorů není pravděpodobně dobře informována o stavu dielektrického systému revidovaného stroje. Tím máme na mysli především stav vinutí, nedojde-li při opravě k jeho výměně.

Po uvedení transformátoru do provozu může potom dojít k poruše na které opravna nemá žádný nebo jen minimální vliv. Hrozí totiž dále uvedená rizika:

a) Papírová izolace může být zestárlá

Vlivem toho jsou mechanické vlastnosti pevné izolace v podstatně horším stavu než předpokládal konstruktér a stačí obyčejný zkrat aby transformátor havaroval. Je proto vhodné znát stav pevné izolace na bázi celulózy. Výsledky určení stavu pevné izolace mohou také posloužit jako objektivní argument v diskusi se zákazníkem o nutnosti vinutí převinout.

Naše laboratoř provádí stanovení průměrného polymeračního stupně pevné izolace (PPS), který přesně detekuje stupeň provozního zestárnutí – opotřebení – pevné izolace. Na základě výsledků měření lze tak objektivně určit, zda je třeba provést přeizolování resp. výměnu daného vinutí, nebo lze stávající ponechat. U stávající izolace lze pak posoudit stupeň jejího zestárnutí a tedy i odhadnout zbytkovou životnost. Pro hodnocení jsou publikovány a v praxi dostatečně ověřeny limitní hodnoty. Např. hodnoty PPS nových pevných izolací se pohybují v rozmezí 1000 až 1400, limitní hodnota pro provoz je 200. Při opravách transformátorů je na základě běžně prováděných měření (izolační odporů, polarizační index, metoda C2/C50, ztrátový činitel, kapacit a další) prakticky nemožné určit objektivně stav pevné izolace. Pak může nastat situace, kdy díky značnému zestárnutí papíru dochází k nízké životnosti opraveného stroje, která není v souladu s životností ostatních částí např. izolačního oleje a náklady vynaložené na opravu jsou tedy neefektivní. Nabízíme Vám tedy využití konkrétní metody, která Vám může usnadnit rozhodnutí, zda je možné původní vinutí ve stroji ponechat, nebo je nutné vinutí vyrobit nové.

Naše laboratoř, aplikuje tuto metodu v souladu s IEC 450 – „Měření průměr-ného viskozimetrického polymeračního stupně nových a vystárlých papírů“.

b) Ve vinutí, nebo v magnetickém obvodu může být tepelná nebo elektrická závada

Pokud do poslední chvíle stroj pracoval nemusí být o závadě žádná vědomost. Ať už vlivem otřesů při dopravě, nebo jen přirozeným pokračováním rozvoje závady může po opravě dojít k poruše. Je znám případ z nedávné doby, kdy po vypuštění oleje a následnou manipulací s otevřeným ohněm došlo k explozi plynů v nádobě stroje a to současně i u sousedního, vypuštěného trafa. Při této nehodě byl vážně zra-něn pracovník příslušné opravny. Došlo k tomu z toho důvodu, že rozkladové výbušné plyny se po vypuštění oleje uvolnily z pevné izolace do prostoru nádoby a unikaly rovněž do okolí.

Pokud je třeba zjistit, zda v transformátoru nedochází k vzniku negativních elektrických nebo tepelných dějů (předvýbojů, výbojů, el. oblouku, přehřátí), určit jejich intenzitu a místo vzniku přibližně lokalizovat (izolační olej, pevná izolace, vadný spoj vodičů, pronikání plynů z přepínače a pod.) je možno aplikovat metodu chromatografického rozborů plynů rozpuštěných v oleji.

Domníváme se, že před zahájením opravy by měla být provedena chromatografická analýza u všech strojů (kromě případů, kdy je jednoznačně známa příčina nutnosti opravy), která umožní případnou závadu specifikovat a tak se na opravu lépe připravit (jinak se v podstatě jedná o černou skřínku skýtající množství nepříjemných překvapení).

c) Urychlené stárnutí olejové náplně u opraveného stroje

Pokud stroj pracoval v prostředí, kde již došlo k vypadnutí kalů ze zestárlé olejové náplně je původní papírová izolace nasycena produkty stárnutí. Mechanické očištění vinutí nebo opláchnutí vinutí nestačí. Určité úspěchy dosahovala technologie omývání vinutí vařící vodou s určitými příměsemi. Ta však klade nároky na následné vysušení vinutí (opět pozor na stav pevné izolace – může dojít k její destrukci). Nelze ani zanedbat magnetický obvod, který je produkty stárnutí napaden také.

Produkty stárnutí, kterými je vinutí nasyceno v nové olejové náplni působí jako katalyzátor pro nastartování a urychlení tepelně oxidačních procesů.Teoreticky je dokázáno a lze to také doložit praktickými příklady, že stárnutí takto znehodnoceného oleje zkracuje několikanásobně jeho životnost. Pečlivý zákazník (můžeme informovat podrobněji) pak v záruční době reklamuje provedení opravy i u velmi renomovaných zahraničních firem.

Omezení rizika pro opravnu vidíme v tom, že jsme schopni nabídnout indikaci přítomnosti kalů ještě v rozpustné formě (nejsou viditelné). Opravna se pak může pokusit o aplikaci očistných technologií, nebo zákazníka přesvědčit tím, že zanedbal stav svého stroje, o nutnosti stroj převinout nebo alespoň omezit záruční podmínky. Nápravu lze ovšem sjednat se zákazníkem dohodou o použití oleje, který produkty stárnutí vstřebává (např. Regenol).

Naše akreditovaná zkušební laboratoř aplikuje řadu zkušebních metod, jejichž záměrem je co nejpřesnější posouzení provozního zestárnutí a tedy další použitelnosti izolačních olejů a dále jejich navlhnutí, případně navlhnutí kombinovaného izolačního systému olej-papír. Nejčastěji se aplikuje tzv. komplexní rozbor izolačního oleje a na celém stroji pak měření izolačních charakteristik. Výčet všech metod a jejich význam pro diagnostickou praxi je uveden na našich internetových stránkách na jiných místech.

Ceny za provedení zkoušek lze při uzavření smlouvy na větší počet analýz korigovat.

V Praze 11/2000