ČSN EN 60296 Kapaliny pro elektrotechnické aplikace

Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače

(stručný výtah)

Nepoužitý minerální izolační olej dle ČSN EN 60296, je minerální izolační olej nerecyklovaný, jak je dodán dodavatelem. Tento olej nebyl použit v elektrickém zařízení, ani s ním nebyl v kontaktu a ani nebyl v kontaktu s jiným zařízením než s tím, které bylo použito při výrobě, skladování a transportu.

Funkční vlastnosti oleje jsou takové vlastnosti oleje, které mají vliv na jeho funkci izolační a chladící kapaliny. Tyto vlastnosti zahrnují viskozitu (LCSET- viskozita při nejnižší teplotě při studeném startu), hustotu, bod tekutosti, obsah vody, průrazné napětí a dielektrický ztrátový činitel (DDF).

Rafinace a stabilita jsou vlastnosti oleje, které jsou závislé na typu a kvalitě rafinace a přísad. To může zahrnovat vzhled, povrchové napětí, obsah síry, kyselost, korozivní síru (např. DBDS dibenzyldisulfid), obsah 2-furfuralu.

Výkonnost představují vlastnosti, které souvisí s dlouhodobým chováním oleje při provozu a/nebo pod vysokým elektrickým namáháním a teplotou. Příklady zahrnují oxidační stabilitu, tendenci ke plynování a k elektrostatickému nabíjení (ECT).

Vlastnosti ve vztahu ke zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí jsou ty vlastnosti oleje vztahující se k bezpečné manipulaci a ochraně životního prostředí. Příklady mohou zahrnovat bod vzplanutí, hustotu, PCA, PCB/PCT.

Všeobecné požadavky na nepoužité minerální izolační oleje (ČSN EN 60296) jsou dále uvedeny jen v tabulkách.

Funkce

Vlastnost Zkušební metoda Mezní hodnoty
Transformátorový olej Nízkoteplotní olej do vypínačů
Viskozita při 40°C ISO 3104 Max. 12 mm2/s Max. 3,5 mm2/s
Viskozita při –30°C ISO 3104 Max. 1800 mm2/s
Viskozita při –40°C IEC 61868 Max. 400 mm2/s
Bod tekutosti ISO 3016 Max. –40°C Max. –60°C
Obsah vody IEC 60814 Max. 30 mg/kg A / 40mg/kg B
Průrazné napětí IEC60156 Min. 30 kV / 70 kV C
Hustota při 20°C ISO 3675 nebo ISO 12185 Max. 0,895 g/ml
DDF při 90°C IEC 60247 nebo IEC 61620 Max. 0,005
Obsah částic IEC 60970 Všeobecně se nepožaduje

A   Pro dodávku v cisternách
B   Pro dodávku v sudech a IBC kontejnerech
C   Po laboratorní úpravě

Rafinace/stabilita

Vlastnost Zkušební metoda Hodnoty
Transformátorový olej Nízkoteplotní olej do vypínačů
Vzhled Čirý, bez sedimentů a suspendovaných látek
Číslo kyselosti IEC 62021-1 nebo 62021-2 Max. 0,01 mg KOH/g
Mezipovrchové napětí EN 14210 nebo ASTM D970 Všeobecně se nepožaduje D
Celkový obsah síry IP 373 nebo ISO 14596 Všeobecně se nepožaduje
Obsah korozivní síry DIN 51353 Není korozivní
Potenciálně korozivní síra IEC 62535 Není korozivní
DBDS (dibenzyldisulfid) IEC 62697-1 Nedetekovatelný (< 5 mg/kg)
Inhibitory podle IEC 60666 IEC 60666 (U) neinhibovaný olej: nedetekovatelný (< 0,01 %),
(T) stopově inhibovaný olej: max. 0,08%
(I) inhibovaný olej: 0,08 – 0,40%
Pasivátory kovů podle IEC 60666 IEC 60666 Nedetekovatelný (< 5 mg/kg), nebo jak je dohodnuto s odběratelem
Jiná aditiva Dodavatel musí deklarovat generický typ všech aditiv a jejich koncentrace v případě antioxidačních aditiv.
Obsah 2-furfuralu IEC 61198 Nedetekovatelný (< 0,05 mg/kg) pro každou jednotlivou látku
Přirozené plynování ASTM D7150

D   Tam, kde se tato zkouška používá se doporučuje minimální limitní hodnota 40mN/m

Výkonnost (životnost)

Vlastnost Zkušební metoda Mezní hodnoty
Transformátorový olej Nízkoteplotní olej do vypínačů
Oxidační stabilita IEC 61125 (metoda C)
Doba trvání zkoušky:
Neinhibovaný olej: 164 h
Stopově inhibovaný olej: 332 h
Inhibovaný olej: 500 h
 
– celková kyselost 1.9.4 v IEC 61125:1992 Max. 1,2 mg KOH/g
– kaly 1.9.1 v IEC 61125:1992 Max. 0,8 %
DDF při 90°C 1.9.6 v IEC 61125, změna (2004) + IEC 60247 Max. 0,500
Plynování IEC 60628, A Všeobecně se nepožaduje
ECT Všeobecně se nepožaduje

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Vlastnost Zkušební metoda Hodnoty
Transformátorový olej Nízkoteplotní olej do vypínačů
Bod vzplanutí ISO 2719 Min. 135 °C Min. 100°C
Obsah PCA IP 346 Max. 3 %
Obsah PCB IEC 61619 Nedetekovatelný (< 2 mg/kg)

V Praze 2/2013